Om bergtäkten

Följande information skickade GeoPro AB ut i brev till över 100 närboende, föreningar och enheter den 23 maj 2016:

”Information och samråd om planerad bergtäktsverksamhet inom fastigheten Alstrum 5:1 i Karlstads kommun.

Med hänvisning till miljöbalken och för att information om täktverksamhet samt på uppdrag av Conrad Nisser (”Sökanden”), Alstrum 232, 655 93 KARLSTAD översändes dessa handlingar i syfte att informera och samråda om en planerad bergtäktverksamhet inom fastigheten Alstrum 5:1 i Karlstad kommun.

Administrativa uppgifter

Verksamhetsutövare
Verksamhetsutövare: Conrad Nisser, Alstrum 232, 655 93 KARLSTAD

Vad ansökan avser
Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808). Den ansökta verksamheten innefattar följande kapitel, paragrafer och verksamhetskoder enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Verksamhetskod:
4 kap 3 § verksamhetskod 10:20 (B) – Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter.
4 kap 6 § verksamhetskod 10:50 (C) – Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter.”

Sedan följer 7 sidor med bl a bakgrund, lokalisering, den ansökta verksamhetens förutsedda miljöpåverkan, den exakta verksamhetens omfattning och utformning etc.