Länsstyrelsens senaste yttrande m.m.


Länsstyrelsen i Värmlands län inkom med ett yttrande till Mark-och miljööverdomstolen för ca en vecka sedan. Länsstyrelsens yttrande fokuserade på brun gräsfjäril som finns både norr och söder om den tänkta täkten.

Utdrag ur yttrandet:
”Den ansökta bergtäkten ska inte tillåtas eftersom en ny väg med tät trafik och eventuella upplag kommer att övertvära den nuvarande åkermarken och dess kanter mellan de konstaterade förekomsterna vid Alstrumsängen och Strömsberg vilket kan medföra en negativ effekt på framtida spridning, och i så fall ökad utdöenderisk för båda förekomsterna oavsett skötseln av markerna i övrigt.”

Brun gräsfjäril är fridlyst inom hela EU och i Västeuropa finns den huvudsakligen i Värmland och Dalarna. Den ingår i EU’s gemenskapslagstiftning (habitatdirektivet) som djurart av gemenskapsintresse som kräver noggrant skydd. Fjärilen är dessutom Värmlands landskapsinsekt.

Vi har ännu inte erhållit någon information från Mark- och miljööverdomstolen om domstolen har för avsikt att komma hit för syn på plats och muntlig förhandling. Det kan bli så att domstolen avgör målet utifrån den skriftliga information som inkommit i målet.