Mötet med Mark- och Miljödomstolen

Igår, fredagen den 30 november 2018, hade Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt kallat till möte angående bergtäkten. Plats var kl 09:30 på Värmlands Tingsrätt i Karlstad. Förhandlingen hölls utifrån inkomna överklaganden av Länsstyrelsen i Örebros tidigare beslut att godkänna täkten. Förhandlingsordning se bilaga.

Förutom Mark och Miljödomstolen i Nacka fanns sökanden på plats, likaså Länsstyrelsen i Örebro och Länsstyrelsen i Värmland, Karlstad Kommun, Therese Lindh och Annika Bohlin, samt ytterligare ett 30-tal personer, både parter och åhörare.

Förhandlingen inleddes med att sökande redogjorde för sin ansökan.

Därefter utvecklade Länsstyrelsen i Värmland sin talan mot bergtäkten bl a genom en djupare analys av hur den fridlysta bruna gräsfjärilen, som finns i området, skulle påverkas. Karlstad Kommun utvecklade därefter kommunens talan mot bergtäkten.

Therese Lindh, i egenskap av part, och Annika Bohlin, de två tillsammans i egenskap av fullmakttagare för 26 parter (från början 77 st men domstolen bedömde i våras att 51 st bodde för långt från täkten), utvecklade sin talan mot bergtäkten genom att via ett omfattande bildspel på 67 bilder och en film påvisa de stora bristerna i ansökan, samt varför täkten inte skall godkännas. De påvisade också hur andra liknande ansökningar fått avslag utifrån olika punkter. Deras material var otroligt genomarbetat och omfattande. Ett fantastiskt arbete! Tack Therese och Annika!

Ytterligare några parter utvecklade sina ståndpunkter mot bergtäkten.

Det framfördes mycket tydligt från både Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun och från Therese & Annika, samt övriga att vi inte vill ha någon bergtäkt!

Slutligen meddelade Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt att dom i ärendet kommer att meddelas den 21 januari 2019. Domen kommer då att kunna hämtas på plats vid Nacka Tingsrätt och den kommer också detta datum att skickas ut till inblandade parter.

Förhandlingsordningen