Besked från Mark- och miljödomstolen

Vi har fått besked från Mark- och miljödomstolen i Nacka att de inom kort kommer att skicka samtliga inkomna handlingar i målet till sökanden. Sökanden kommer då ges möjlighet att yttra sig till domstolen. Sannolikt får sökanden några veckor på sig att inkomma med svar.

Det är ett stort och komplext ärende med överklaganden från Karlstads kommun, Länsstyrelsen i Värmlands län och många privatpersoner varför det tar tid, och måste få ta tid. Processen måste ha sin gång.

Ett beslut om syn på plats och sammanträde förväntas tas därefter. Om domstolen godkänner syn på plats och sammanträde blir detta således först i höst.

Angående ansökan om bergtäkt på Södra Edsberg 2:1. 

Miljönämnden har fått tillfälle att yttra sig rörande Grus och Makadam i Värmland ABs ansökan om bergtäkt på Södra Edsberg 2:1.
En enig miljönämnd beslutade den 20 juni 2018 att ansökan bör avstyrkas bland annat för att det inte finns behov för ytterligare en bergtäkt i Karlstads kommun. S och V yrkade på ett tillägg till yttrandet om vikten av att en masshushållningsplan snarast beslutas av fullmäktige – något majoriteten röstade nej till.

Vad gäller vårt ärende är det viktigt att komma ihåg att kommunstyrelsen gick emot miljönämnden i och med att de i oktober 2017 överklagade Länsstyrelsen i Örebro läns beslut. Kommunstyrelsen och Länsstyrelsen i Värmlands län är två viktiga parter som är på vår sida.