Länsstyrelsen överklagar bergtäkten i Ulvsby

Artikel på NWT.SE 2019-02-21:

Nu har även länsstyrelsen bestämt sig för att överklaga mark- och miljödomstolens beslut att godkänna bergtäkten i Ulvsby.

Därmed gör man gemensam sak med Karlstads kommun och ett antal grannar.

Att både Länsstyrelsen i Värmland och Karlstads kommun väljer att satsa resurser på att överklaga täkttillståndet till Mark- och miljööverdomstolen är ett mycket tydligt tecken på att det vore helt orimligt med en bergtäkt i Ulvsby.
Tack för ert stöd ?.

Läs hela artikeln på NWT.SE

Karlstad kommun har beslutat överklaga!

Vid dagens extra sammanträde i Kommunstyrelsen beslutades att:

1. Karlstads kommun överklagar Mark- och Miljödomstolens dom den 21 januari 2019 i mål nr 5417-17 om tillstånd till täkt av berg inom fastigheten Alstrum 5:1, Karlstads Kommun samt begär anstånd till den 13 mars 2019 för att närmare utveckla grunderna för överklagandet jämte skälen för att prövningstillstånd skall beviljas.

2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till komplettering av överklagandet för behandling vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2019.