Karlstad kommun har beslutat överklaga!

Vid dagens extra sammanträde i Kommunstyrelsen beslutades att:

1. Karlstads kommun överklagar Mark- och Miljödomstolens dom den 21 januari 2019 i mål nr 5417-17 om tillstånd till täkt av berg inom fastigheten Alstrum 5:1, Karlstads Kommun samt begär anstånd till den 13 mars 2019 för att närmare utveckla grunderna för överklagandet jämte skälen för att prövningstillstånd skall beviljas.

2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till komplettering av överklagandet för behandling vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2019.