Sökandes yttrande

Sökanden inkom igår till Mark- och miljööverdomstolen med ett yttrande över överklagan. Sökanden har tagit del av de handlingar som skickats till Mark- och miljööverdomstolen och har nu fått möjlighet att bemöta de omständigheter och argument som åberopats i målet.

Vi får nu avvakta Mark- och miljööverdomstolens nästa steg.

Och så klart – vi kämpar vidare ?

Läget just nu…

Mark- och miljööverdomstolen har skickat ett föreläggande till motparterna Conrad Nisser och Länsstyrelsen i Örebro län där motparterna ombedes att svara på överklagandet med anledning av att domstolen meddelat prövningstillstånd i målet.

Länsstyrelsen i Örebro län har svarat att de avstyrker ändring eller upphävande av Mark- och miljödomstolen i Nackas dom, dvs Länsstyrelsen i Örebro län tillstyrker fortfarande en täktetablering i Ulvsby.

Conrad Nisser har genom sitt ombud beviljats anstånd med att inkomma med skriftligt yttrande över överklagandet senast den 27 maj 2019.

Mark- och miljööverdomstolens besked

Nästa vecka kommer Mark- och miljööverdomstolen ta ställning till Ulvsbys framtid. Inom två veckor förväntas vi ha ett beslut om domstolen beviljar oss prövningstillstånd eller inte.

Alla goda krafter och energier behövs för att bevara naturen precis som idag. ?

Kampen fortsätter. Tillsammans är vi starka.
???????????

”Go forth, under the open sky, and listen to Nature’s teachings” – William Cullen Bryant

Inskickat till Mark- och miljööverdomstolen!

Mark- och miljööverdomstolen har fått vår komplettering om varför vi anser att det är orimligt och mycket olämpligt med en bergtäkt i Ulvsby.

Länsstyrelsen i Värmland har begärt ytterligare anstånd till den 29 mars 2019.

Nu kan vi bara vänta och hoppas på att Mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd och därmed tar upp frågan till prövning. 

Vår förhoppning är att Mark- och miljööverdomstolen kommer till samma bedömning som 2012 och således undanröjer tillståndet till täkt.

Sannolikt får vi besked om det blir prövningstillstånd eller ej i juni-juli.

????????

Nej till ny bergtäkt på Södra Edsberg


Artikel på NWT.SE 2019-02-21:

Det finns inget behov. Grus och makadam, som äger täkten i Hynboholm, får inte tillstånd att öppna en ny bergtäkt på Södra Edsberg.

Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Örebro län, säger nej till den här täkten på Södra Edsberg, bland annat pga att det inte finns något behov för en till täkt i Karlstad. Vi instämmer i deras slutsats!
Samtidigt väcks många frågor… Vad är så speciellt med täkten här i Ulvsby som de godkänt att den får öppnas? Berg av mindre god kvalitet, fullt med människor runt täkten, inkl. skola o robust samhälle, skyddsvärda arter… Hur gick det till?

Läs hela artikeln på NWT.SE

Länsstyrelsen överklagar bergtäkten i Ulvsby

Artikel på NWT.SE 2019-02-21:

Nu har även länsstyrelsen bestämt sig för att överklaga mark- och miljödomstolens beslut att godkänna bergtäkten i Ulvsby.

Därmed gör man gemensam sak med Karlstads kommun och ett antal grannar.

Att både Länsstyrelsen i Värmland och Karlstads kommun väljer att satsa resurser på att överklaga täkttillståndet till Mark- och miljööverdomstolen är ett mycket tydligt tecken på att det vore helt orimligt med en bergtäkt i Ulvsby.
Tack för ert stöd ?.

Läs hela artikeln på NWT.SE