Mark- och miljööverdomstolens besked

Nästa vecka kommer Mark- och miljööverdomstolen ta ställning till Ulvsbys framtid. Inom två veckor förväntas vi ha ett beslut om domstolen beviljar oss prövningstillstånd eller inte.

Alla goda krafter och energier behövs för att bevara naturen precis som idag. ?

Kampen fortsätter. Tillsammans är vi starka.
???????????

”Go forth, under the open sky, and listen to Nature’s teachings” – William Cullen Bryant

Inskickat till Mark- och miljööverdomstolen!

Mark- och miljööverdomstolen har fått vår komplettering om varför vi anser att det är orimligt och mycket olämpligt med en bergtäkt i Ulvsby.

Länsstyrelsen i Värmland har begärt ytterligare anstånd till den 29 mars 2019.

Nu kan vi bara vänta och hoppas på att Mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd och därmed tar upp frågan till prövning. 

Vår förhoppning är att Mark- och miljööverdomstolen kommer till samma bedömning som 2012 och således undanröjer tillståndet till täkt.

Sannolikt får vi besked om det blir prövningstillstånd eller ej i juni-juli.

????????

Nej till ny bergtäkt på Södra Edsberg


Artikel på NWT.SE 2019-02-21:

Det finns inget behov. Grus och makadam, som äger täkten i Hynboholm, får inte tillstånd att öppna en ny bergtäkt på Södra Edsberg.

Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Örebro län, säger nej till den här täkten på Södra Edsberg, bland annat pga att det inte finns något behov för en till täkt i Karlstad. Vi instämmer i deras slutsats!
Samtidigt väcks många frågor… Vad är så speciellt med täkten här i Ulvsby som de godkänt att den får öppnas? Berg av mindre god kvalitet, fullt med människor runt täkten, inkl. skola o robust samhälle, skyddsvärda arter… Hur gick det till?

Läs hela artikeln på NWT.SE

Länsstyrelsen överklagar bergtäkten i Ulvsby

Artikel på NWT.SE 2019-02-21:

Nu har även länsstyrelsen bestämt sig för att överklaga mark- och miljödomstolens beslut att godkänna bergtäkten i Ulvsby.

Därmed gör man gemensam sak med Karlstads kommun och ett antal grannar.

Att både Länsstyrelsen i Värmland och Karlstads kommun väljer att satsa resurser på att överklaga täkttillståndet till Mark- och miljööverdomstolen är ett mycket tydligt tecken på att det vore helt orimligt med en bergtäkt i Ulvsby.
Tack för ert stöd ?.

Läs hela artikeln på NWT.SE

Karlstad kommun har beslutat överklaga!

Vid dagens extra sammanträde i Kommunstyrelsen beslutades att:

1. Karlstads kommun överklagar Mark- och Miljödomstolens dom den 21 januari 2019 i mål nr 5417-17 om tillstånd till täkt av berg inom fastigheten Alstrum 5:1, Karlstads Kommun samt begär anstånd till den 13 mars 2019 för att närmare utveckla grunderna för överklagandet jämte skälen för att prövningstillstånd skall beviljas.

2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till komplettering av överklagandet för behandling vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2019.