Kommunstyrelsen har också yttrat sig

Kommunstyrelsen har yttrat sig i målet till Mark- och miljööverdomstolen (majoritet genom MP, S, SD och V).

Kommunen hänvisar till deras tidigare skrivelser i målet och vidhåller att det inte finns förutsättningar för att bevilja tillstånd för verksamheten.

Kommunen konstaterar att det inte finns något behov för ytterligare en täkt i Karlstadsområdet.

Kommunens bedömning är att det saknas kommersiellt och allmänt intresse av den sökta täkten och skriver:
”Redan utifrån det bristande behovet kan konstateras att det inte finns något kommersiellt eller allmänt intresse av att öka konkurrensen på marknaden för ballastmaterial. Den omständighet att motparten anfört att tillstånd till den aktuella bergtäkten är lämpligt och nödvändigt för en viss aktörs framtida överlevnad och materialförsörjning medför inte i sig att tillstånd ska beviljas och domstolen ska bortse från detta påstående vid sin prövning”.

Kommunen sammanfattar avslutningsvis att platsen för den tänkta bergtäkten inte uppfyller de lämplighetskrav som uppställs, varför ansökan om tillstånd till täkt av berg ska avslås.

Länsstyrelsens senaste yttrande m.m.


Länsstyrelsen i Värmlands län inkom med ett yttrande till Mark-och miljööverdomstolen för ca en vecka sedan. Länsstyrelsens yttrande fokuserade på brun gräsfjäril som finns både norr och söder om den tänkta täkten.

Utdrag ur yttrandet:
”Den ansökta bergtäkten ska inte tillåtas eftersom en ny väg med tät trafik och eventuella upplag kommer att övertvära den nuvarande åkermarken och dess kanter mellan de konstaterade förekomsterna vid Alstrumsängen och Strömsberg vilket kan medföra en negativ effekt på framtida spridning, och i så fall ökad utdöenderisk för båda förekomsterna oavsett skötseln av markerna i övrigt.”

Brun gräsfjäril är fridlyst inom hela EU och i Västeuropa finns den huvudsakligen i Värmland och Dalarna. Den ingår i EU’s gemenskapslagstiftning (habitatdirektivet) som djurart av gemenskapsintresse som kräver noggrant skydd. Fjärilen är dessutom Värmlands landskapsinsekt.

Vi har ännu inte erhållit någon information från Mark- och miljööverdomstolen om domstolen har för avsikt att komma hit för syn på plats och muntlig förhandling. Det kan bli så att domstolen avgör målet utifrån den skriftliga information som inkommit i målet.

Våra synpunkter på Nissers åsikter

Förra veckan skickade vi ombud in en skrivelse till Mark- och miljödomstolen rörande våra synpunkter på Nissers åsikter om täkten och dess påverkan.

En del av skrivelsen berörde brun gräsfjäril som finns både norr och söder om den tänkta täkten. Brun gräsfjäril är fridlyst inom hela EU och är utrotningshotad. I västra Europa finns den i princip enbart i Värmland och Dalarna. EUs art- och habitatdirektiv omfattar 12 rödlistade fjärilsarter varav brun gräsfjäril är en av dessa.

19 st bruna gräsfjärilar har alltså observerats här i anslutning till den tänkta täkten.

Länsstyrelsen i Värmland har fått anstånd för att kommentera Nissers skrivelse till den 2 augusti.

Vi har ännu inte fått något besked huruvida Mark- och miljööverdomstolen kommer till Ulvsby och gör syn på plats. Det är även oklart om det blir en muntlig förhandling. Eventuellt avgörs målet ändå.

Mer information kommer så snart det händer något.
Till dess – ha en fortsatt skön sommar ?☀️

11 år sedan det började…

Vid miljönämndens möte i april 2019 framkom att miljönämnden – i likhet med miljöförvaltningen – ser positivt på att FÖRLÄNGA tillstånd rörande befintliga täkter för att undvika att ta ORÖRD MARK i anspråk.
En sund inställning och helt i linje med miljöbalkens krav på MINSTA MÖJLIGA INTRÅNG.

Bergtäkter måste finnas så länge det inte finns alternativa mer miljövänliga massor att tillgå men LOKALISERINGEN av dessa är av avgörande betydelse. En bergtäkt medför ett OÅTERKALLELIGT INGREPP i naturen.

Miljönämnden uttalade sig i april om täkten i Nyeds-Hulteby (Molkom). Sannolikt kommer samma bedömning göras – av både Länsstyrelsen i Örebro län och miljönämnden/miljöförvaltningen – vad gäller täkten i Trossnäs som också har skickat in ansökan om förnyat tillstånd.

Sammantaget är det tydligt att det inte finns behov för ytterligare en täkt i Karlstad pga låg nyttjandegrad av de befintliga täkterna.

Igår var det 11 år sedan den här kampen började. Nu börjar det dra ihop sig till slutspurten. Vi hoppas att Mark- och miljööverdomstolen inser hur fruktansvärt det skulle vara att anlägga en täkt på den här underbara platsen. Vi utgår från att domstolen kommer hit och gör syn på plats så domstolen får ta del av de vackra öppna ängarna som omgärdar berget samt upptäcka vilken vildmark det är här. En karta eller ett flygfoto räcker inte.
Platsen förtjänas att upplevas med egna ögon och sinnen. ????

Sökandes yttrande

Sökanden inkom igår till Mark- och miljööverdomstolen med ett yttrande över överklagan. Sökanden har tagit del av de handlingar som skickats till Mark- och miljööverdomstolen och har nu fått möjlighet att bemöta de omständigheter och argument som åberopats i målet.

Vi får nu avvakta Mark- och miljööverdomstolens nästa steg.

Och så klart – vi kämpar vidare ?

Läget just nu…

Mark- och miljööverdomstolen har skickat ett föreläggande till motparterna Conrad Nisser och Länsstyrelsen i Örebro län där motparterna ombedes att svara på överklagandet med anledning av att domstolen meddelat prövningstillstånd i målet.

Länsstyrelsen i Örebro län har svarat att de avstyrker ändring eller upphävande av Mark- och miljödomstolen i Nackas dom, dvs Länsstyrelsen i Örebro län tillstyrker fortfarande en täktetablering i Ulvsby.

Conrad Nisser har genom sitt ombud beviljats anstånd med att inkomma med skriftligt yttrande över överklagandet senast den 27 maj 2019.

Mark- och miljööverdomstolens besked

Nästa vecka kommer Mark- och miljööverdomstolen ta ställning till Ulvsbys framtid. Inom två veckor förväntas vi ha ett beslut om domstolen beviljar oss prövningstillstånd eller inte.

Alla goda krafter och energier behövs för att bevara naturen precis som idag. ?

Kampen fortsätter. Tillsammans är vi starka.
???????????

”Go forth, under the open sky, and listen to Nature’s teachings” – William Cullen Bryant

Inskickat till Mark- och miljööverdomstolen!

Mark- och miljööverdomstolen har fått vår komplettering om varför vi anser att det är orimligt och mycket olämpligt med en bergtäkt i Ulvsby.

Länsstyrelsen i Värmland har begärt ytterligare anstånd till den 29 mars 2019.

Nu kan vi bara vänta och hoppas på att Mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd och därmed tar upp frågan till prövning. 

Vår förhoppning är att Mark- och miljööverdomstolen kommer till samma bedömning som 2012 och således undanröjer tillståndet till täkt.

Sannolikt får vi besked om det blir prövningstillstånd eller ej i juni-juli.

????????