Överklaga om du fått avslag på klagorätten!

För dig som har fått avslag på klagorätten finns möjlighet att överklaga detta beslut om klagorätt till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt senast den 26 april.

Din överklagan skall skickas till Mark- och miljödomstolen, Box 1104, 13126 Nacka strand, som sedan förmedlar det till Svea Hovrätt.

Här nedan finner du mall i Word-format som du kan använda för din överklagan. Dokumentet är framtaget av föreningen ”För en god miljö i Ulvsby”.

Mall för överklagande av Bergtäkt 2018-04-14

Vilka får överklaga beslutet om tillståndet till bergtäkt?

Mark- och miljödomstolen i Nacka fattade den 5 april beslut om vilka som har rätt att överklaga beslutet om tillstånd till bergtäkt.
De har enbart godkänt privatpersoner som bor inom 1,5 km från täkten. Det innebär således att alla rågrannar, boende på Vallargärdet samt övriga inom 1,5 km har klagorätt. Karlstads kommun och Länsstyrelsen i Värmland har också klagorätt.

För de som har fått avslag på klagorätten finns möjlighet att överklaga beslutet om klagorätt till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt senast den 26 april.

Observera att Mark- och miljödomstolen INTE har fattat beslut än om de ska göra syn på plats. Nu avvaktar domstolen om beslutet om klagorätten kommer att överklagas.
Beslut rörande tillståndet om täktverksamhet kommer sannolikt inte att fattas förrän i höst.

Vår bedömning är att vi har goda chanser att få stopp på detta. Vi har dessutom Karlstads kommun och Länsstyrelsen i Värmland på vår sida.

En artikel om Mark- och miljödomstolen i Nackas beslut finns också i Värmlands Folkblad den 6 april.

Agera på överklagan som inte blivit godkänd!

Har du fått besked om att din överklagan inte blivit godkänd av Nacka Tingsrätt?

Nu på lördag den 24 februari mellan kl. 13.00 – 15.00 är du välkommen till Ordenshuset i Ulvsby. På initiativ av föreningen ”För God Miljö i Ulvsby” så kommer du då att få information och hjälp med hur du skall agera vidare.

Välkommen!

Karlstad kommuns överklagan inskickad till Mark- och miljödomstolen

Nu har Karlstad kommuns slutliga överklagande tagits fram och skickats in till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Enligt vad vi tidigare informerat om så hade man fått anstånd med överklagandet fram till den 30 november.

I slutet av det 9 sidor långa överklagandet finns ett sammanfattande stycke som inleds med följande lydelse:

”Kommunen anser sammanfattningsvis att tillstånd till täkten inte ska beviljas. Lokaliseringen uppnår inte ändamålet med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.”

Komplettering av överklgande

Kort sammanfattning från informationsmötet i måndags.

Mark & Miljödomstolen i Nacka har meddelat oss att eftersom det är ett stort ärende så kommer det sannolikt att dröja innan de fattar slutligt beslut. Med största sannolikhet kommer de inte att kunna ge något besked i ärendet om bergtäkten i Ulvsby förrän tidigast i april månad 2018. Det kan även bli så att besked inte kommer förrän till sommaren. Vissa större ärenden kan ta över ett år innan beslut kommer.

Vi har heller inte fått något besked av dem om de kommer att göra ett besök på plats och ha ett allmänt möte innan beslut tas.

Det är allt vi vet just nu.

Informationsmöte

Föreningen För god miljö i Ulvsby inbjuder medlemmar och övriga intresserade till informationsmöte om läget när det gäller den planerade bergtäkten.

Plats: Ulvsby ordenshus
När:   Måndagen den 6 nov kl 19.00

Välkomna!

Karlstad kommuns överklagande

Efter förra veckans beslut i kommunstyrelsen har kommunledningskontoret i Karlstads kommun lämnat följande överklagande mot Länsstyrelsen i Örebros beslut att godkänna ansökan om att öppna en bergtäkt i Ulvsby.

I sin överklagan begär man även anstånd till den 30 november för att utveckla grunderna för sitt överklagande, samt bifogar också kommunstyrelsens protokoll från den 5 oktober.

Överklagande och beslut