Ytterligare komplettering och Kungörelse

Den den 11 januari inkom till Miljöprövningsdelegationen i Örebro län ytterligare kompletteringar till ansökan. Dokumentet ”Alstrum kompl 2016-12-30.pdf” hade då kompletterats med:

  1. Information om hur man tänkt hantera dagvatten från täkten
  2. Skyddsåtgärder för att minska kväveutsläpp

    I övrigt bifogades samma fyra bilagor som bifogats 2016-12-30 och som finns redovisade nedan.


Onsdagen den 25 januari var Kungörelsen om ansökan att få öppna en bergtäkt införd i både Nya Wermlands-Tidningen och i Värmlands Folkblad.

Klicka på bilden till höger för att förstora Kungörelsen.

Där finns att läsa att man har på sig fram till den 15 februari 2017 för den som vill yttra sig om ansökan.

För Karlstad kommuns del har Miljönämnden i Karlstads kommun ansökt hos Miljöprövningsdelegationen i Örebro län om att få förlängd yttrandetid till den 22 februari.

Kompletteringar till ansökan

Miljöprövningsdelegationen i Örebro län har nu fått in kompletteringar till ansökan. Dock inte alla kompletteringar som man efterfrågat.

Om du vill följa ärendet kan du gå in via denna sida http://www.lansstyrelsen.se/…/om…/diarium/Pages/default.aspx
Sök på länsstyrelsen i Örebro, skriv in på dnr 4735-2016 och välj tidsperioden från 2016-01-01.

Följande dokument ingår i kompletteringen:

Föreläggande från Miljöprövningsdelegationen

Den 12 oktober skickade Miljöprövningsdelegationen i Örebro län sitt föreläggande (krav) om komplettering av ansökan till sökanden Conrad Nisser.

Dom har tagit upp 8 punkter som skall kompletteras, bl a redogörelse av behovet och säkerställande av skydd för arter och kulturmiljövärden längs nya transportvägen.

Och skriver vidare att ”angivna kompletteringar ska ha inkommit till Miljöprövningsdelegationen senaste den 9 november 2016.”

Läs föreläggandet

Se kommentarer på vår Facebook-sida

Miljöförvaltningen i Karlstad

Den 19 september besvarade Miljöförvaltningen i Karlstad frågan från Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Örebro län om man anser att ansökan om bergtäkt på fastigheten Alstrum 5:1 i Karlstads kommun behöver kompletteras.

Miljöförvaltningen i Karlstad har svarat att flera delar, såsom t ex Behovsutredningen, Naturvärdesinventeringen och Buller, behöver kompletteras.

Man avslutar sitt yttrande med följande stycke:

”Förvaltningen vill förtydliga att i gällande översiktsplan finns en redovisning av potentiella områden för täkter utifrån Naturvårdsprogrammet från 1995. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska en masshushållningsplan tas fram där kommunen tar ställning angående lämpligheten av respektive täkt. Masshushållningsplanen är ännu inte klar så några utpekade potentiella områden för bergtäkt finns därför inte i nuläget.”

Läs yttrandet

Se kommentarer på vår Facebook-sida

Yttrande från Länsstyrelsen i Värmland

Länsstyrelsen i Värmland har av Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Örebro län, beretts tillfälle att lämna synpunkter angående komplettering av Conrad Nissers ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för bergtäkt på fastigheten Alstrum 5:1 i Karlstads kommun enligt ett yttrande daterat 2016-10-07.

Länsstyrelsen i Värmland anser att ansökan uppvisar brister på 11 punkter, däribland ”Ljudberäkning”, ”Trafik och bullerutredning”, ”Kulturmiljöutredning”, ”Riskanalys för planerad bergtäkt” och avsaknad av detaljerad beskrivning av sedimentationsdammens utforming och skydd mot översvämmning. Läs hela yttrandet nedan.

Läs Länsstyrelsen i Värmlands yttrande.

Se kommentarer på vår Facebook-sida!

Ansökan har lämnats in!

Ansökan om tillstånd för att bedriva bergtäktverksamhet på Alstrum 5:1 har lämnats in till Länsstyrelsen. Ansökan samt bilagor finns nu tillgängliga här på vår hemsida. Till ansökan.

Myndigheter, organisationer, föreningar privatpersoner och andra som lämnat yttranden kommer nu få möjlighet att lämna synpunkter på sökandes ansökan.

Se även artikeln i Värmlands Folkblad som publicerades den 6 september 2016. Läs artikeln.

Dags att lämna synpunkter!


Information och samråd om en planerad täktverksamhet skickades ut till ett antal närboende i Ulvsby den 23 maj 2016. Avsändare var GeoPro AB på uppdrag av Conrad Nisser. Dessutom publicerades en kungörelse i NWT och VF. Nisser avser att återigen ansöka om tillstånd för att bedriva täktverksamhet på Alstrum 5:1. 300 000 ton årligen under 20 års tid, totalt 6 miljoner ton. Skillnaden jämfört med förra omgången är andra anslutningsvägar.

Ni kan ta del av handlingarna här på vår hemsida under ”Om bergtäkten”. GeoPro AB och Nisser avslutar sin information och samråd med ”Om Ni önskar framföra synpunkter på den planerade verksamheten svara då i brevform till GeoPro AB, von Platensgatan 8, 553 13 JÖNKÖPING, senast torsdagen den 23 juni”.

Det är viktigt att alla som är mot att en omfattande miljöfarlig verksamhet etableras i Ulvsby protesterar. NU!

I och med att man yttrar sig skriftligen är man berättigad att erhålla löpande information om ärendet och rätt att lämna synpunkter på den kommande ansökan om bergtäkt samt, vid ev behov framöver, rätt att överklaga.

Ett förslag till synpunkter finns att hämta på hemsidan. Flera av er har även i dagarna fått brev från Föreningen för God Miljö i Ulvsby där ett förlag bifogas som ni kan använda som det är – ni behöver bara skriva på och ange er adress och gärna fastighetsbeteckningen. Det viktiga i nuläget är inte exakt vad ni skriver förutom att er åsikt om täktverksamheten måste framgå. Ställ gärna alla frågor ni har t ex finns det behov för en bergtäkt, påverkan på djur och natur, bullernivåer, trafikfaror, damm, vibrationer, skredrisker, stenkast, sprickor i hus, skolans framtid, huspriser i framtiden osv osv.

Kom ihåg att handlingarna måste vara GeoPro AB tillhanda senast den 23 juni 2016. Skicka gärna en kopia till Länsstyrelsen, 651 86 KARLSTAD.

Viktigt att alla agerar nu!

Tack för ert engagemang!