Kallelse till Extra Årsmöte!

”Föreningen för God Miljö i Ulvsby” kallar till extra årsmöte måndagen den 24 oktober 2016 kl. 19.00 i Ulvsby Ordenshus.

Detta med anledning av den nya ansökan om att få öppna en bergtäkt på fastigheten Alstrum 5:1 i Karlstads kommun. 

Föreningen bildades 2010 inför de då hotande planerna på en bergtäkt i samma fastighet och har som ändamål att verka för att bevara och förbättra goda 
miljöförhållanden i Ulvsby.

Kom till årsmötet och stöd vår förening!

Vi inleder med senaste nytt om den nya ansökan och fortsätter med gängse årsmötesförhandlingar.

Välkomna! 

Föreningsstyrelsen

Yttrande från Länsstyrelsen i Värmland

Länsstyrelsen i Värmland har av Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Örebro län, beretts tillfälle att lämna synpunkter angående komplettering av Conrad Nissers ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för bergtäkt på fastigheten Alstrum 5:1 i Karlstads kommun enligt ett yttrande daterat 2016-10-07.

Länsstyrelsen i Värmland anser att ansökan uppvisar brister på 11 punkter, däribland ”Ljudberäkning”, ”Trafik och bullerutredning”, ”Kulturmiljöutredning”, ”Riskanalys för planerad bergtäkt” och avsaknad av detaljerad beskrivning av sedimentationsdammens utforming och skydd mot översvämmning. Läs hela yttrandet nedan.

Läs Länsstyrelsen i Värmlands yttrande.

Se kommentarer på vår Facebook-sida!

Ansökan har lämnats in!

Ansökan om tillstånd för att bedriva bergtäktverksamhet på Alstrum 5:1 har lämnats in till Länsstyrelsen. Ansökan samt bilagor finns nu tillgängliga här på vår hemsida. Till ansökan.

Myndigheter, organisationer, föreningar privatpersoner och andra som lämnat yttranden kommer nu få möjlighet att lämna synpunkter på sökandes ansökan.

Se även artikeln i Värmlands Folkblad som publicerades den 6 september 2016. Läs artikeln.

Dags att lämna synpunkter!


Information och samråd om en planerad täktverksamhet skickades ut till ett antal närboende i Ulvsby den 23 maj 2016. Avsändare var GeoPro AB på uppdrag av Conrad Nisser. Dessutom publicerades en kungörelse i NWT och VF. Nisser avser att återigen ansöka om tillstånd för att bedriva täktverksamhet på Alstrum 5:1. 300 000 ton årligen under 20 års tid, totalt 6 miljoner ton. Skillnaden jämfört med förra omgången är andra anslutningsvägar.

Ni kan ta del av handlingarna här på vår hemsida under ”Om bergtäkten”. GeoPro AB och Nisser avslutar sin information och samråd med ”Om Ni önskar framföra synpunkter på den planerade verksamheten svara då i brevform till GeoPro AB, von Platensgatan 8, 553 13 JÖNKÖPING, senast torsdagen den 23 juni”.

Det är viktigt att alla som är mot att en omfattande miljöfarlig verksamhet etableras i Ulvsby protesterar. NU!

I och med att man yttrar sig skriftligen är man berättigad att erhålla löpande information om ärendet och rätt att lämna synpunkter på den kommande ansökan om bergtäkt samt, vid ev behov framöver, rätt att överklaga.

Ett förslag till synpunkter finns att hämta på hemsidan. Flera av er har även i dagarna fått brev från Föreningen för God Miljö i Ulvsby där ett förlag bifogas som ni kan använda som det är – ni behöver bara skriva på och ange er adress och gärna fastighetsbeteckningen. Det viktiga i nuläget är inte exakt vad ni skriver förutom att er åsikt om täktverksamheten måste framgå. Ställ gärna alla frågor ni har t ex finns det behov för en bergtäkt, påverkan på djur och natur, bullernivåer, trafikfaror, damm, vibrationer, skredrisker, stenkast, sprickor i hus, skolans framtid, huspriser i framtiden osv osv.

Kom ihåg att handlingarna måste vara GeoPro AB tillhanda senast den 23 juni 2016. Skicka gärna en kopia till Länsstyrelsen, 651 86 KARLSTAD.

Viktigt att alla agerar nu!

Tack för ert engagemang!