Ytterligare komplettering och Kungörelse

Den den 11 januari inkom till Miljöprövningsdelegationen i Örebro län ytterligare kompletteringar till ansökan. Dokumentet ”Alstrum kompl 2016-12-30.pdf” hade då kompletterats med:

  1. Information om hur man tänkt hantera dagvatten från täkten
  2. Skyddsåtgärder för att minska kväveutsläpp

    I övrigt bifogades samma fyra bilagor som bifogats 2016-12-30 och som finns redovisade nedan.


Onsdagen den 25 januari var Kungörelsen om ansökan att få öppna en bergtäkt införd i både Nya Wermlands-Tidningen och i Värmlands Folkblad.

Klicka på bilden till höger för att förstora Kungörelsen.

Där finns att läsa att man har på sig fram till den 15 februari 2017 för den som vill yttra sig om ansökan.

För Karlstad kommuns del har Miljönämnden i Karlstads kommun ansökt hos Miljöprövningsdelegationen i Örebro län om att få förlängd yttrandetid till den 22 februari.

Kompletteringar till ansökan

Miljöprövningsdelegationen i Örebro län har nu fått in kompletteringar till ansökan. Dock inte alla kompletteringar som man efterfrågat.

Om du vill följa ärendet kan du gå in via denna sida http://www.lansstyrelsen.se/…/om…/diarium/Pages/default.aspx
Sök på länsstyrelsen i Örebro, skriv in på dnr 4735-2016 och välj tidsperioden från 2016-01-01.

Följande dokument ingår i kompletteringen:

Föreläggande från Miljöprövningsdelegationen

Den 12 oktober skickade Miljöprövningsdelegationen i Örebro län sitt föreläggande (krav) om komplettering av ansökan till sökanden Conrad Nisser.

Dom har tagit upp 8 punkter som skall kompletteras, bl a redogörelse av behovet och säkerställande av skydd för arter och kulturmiljövärden längs nya transportvägen.

Och skriver vidare att ”angivna kompletteringar ska ha inkommit till Miljöprövningsdelegationen senaste den 9 november 2016.”

Läs föreläggandet

Se kommentarer på vår Facebook-sida

Miljöförvaltningen i Karlstad

Den 19 september besvarade Miljöförvaltningen i Karlstad frågan från Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Örebro län om man anser att ansökan om bergtäkt på fastigheten Alstrum 5:1 i Karlstads kommun behöver kompletteras.

Miljöförvaltningen i Karlstad har svarat att flera delar, såsom t ex Behovsutredningen, Naturvärdesinventeringen och Buller, behöver kompletteras.

Man avslutar sitt yttrande med följande stycke:

”Förvaltningen vill förtydliga att i gällande översiktsplan finns en redovisning av potentiella områden för täkter utifrån Naturvårdsprogrammet från 1995. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska en masshushållningsplan tas fram där kommunen tar ställning angående lämpligheten av respektive täkt. Masshushållningsplanen är ännu inte klar så några utpekade potentiella områden för bergtäkt finns därför inte i nuläget.”

Läs yttrandet

Se kommentarer på vår Facebook-sida

Kallelse till Extra Årsmöte!

”Föreningen för God Miljö i Ulvsby” kallar till extra årsmöte måndagen den 24 oktober 2016 kl. 19.00 i Ulvsby Ordenshus.

Detta med anledning av den nya ansökan om att få öppna en bergtäkt på fastigheten Alstrum 5:1 i Karlstads kommun. 

Föreningen bildades 2010 inför de då hotande planerna på en bergtäkt i samma fastighet och har som ändamål att verka för att bevara och förbättra goda 
miljöförhållanden i Ulvsby.

Kom till årsmötet och stöd vår förening!

Vi inleder med senaste nytt om den nya ansökan och fortsätter med gängse årsmötesförhandlingar.

Välkomna! 

Föreningsstyrelsen