Förhandlingsordningen 22-23 oktober 2020

Nu har vi fått den slutliga förhandlingsordningen inför sammanträdet och synen med Mark- och miljööverdomstolen den 22-23 oktober 2020.

22 oktober kl 13.00-17.00
Sammanträde/muntlig förhandling i Bibliotekshuset, Sessionssalen

23 oktober kl 9.30-12.00
Syn i Ulvsby.

Syn kommer att hållas uppe på Strömsberg, samt på platsen för den planerade täkten. Mötesplats bestäms vid sammanträdet.

Nytt från Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har nu beslutat att det blir sammanträde och syn på plats den 22-23 oktober 2020.
Vi har inte fått del av slutlig förhandlingsordning, men sannolikt blir sammanträdet den 22 oktober och synen den 23 oktober.
Sammanträdet kommer att hållas i Sessionssalen i Bibliotekshuset som under normala förhållanden rymmer 200 personer.
Vi återkommer med ytterligare information när vi fått den slutliga förhandlingsordning.

2020 Nytt år, ett nytt decennium.

Vår kamp är nu inne på det tredje decenniet och vi har följande status…

Nisser har inkommit med ett svar på vår senaste skrivelse till Mark- och miljööverdomstolen, där vi bland annat bifogade samrådshandlingen för masshushållningsplanen.

I masshushållningsplanen är det mycket tydligt att kommunen anser att Alstrum/Strömsberg INTE är ett lämpligt område för en bergtäkt. Vidare framgår att det inte finns något behov för fler täkter i Karlstad med omnejd. (se bilden nedan)

Nisser anser dock att masshushållningsplanen har felaktiga slutsatser och att handlingen saknar betydelse. Nissers tolkning av kommunens bedömning att ”Ulvsby med omnejd har en utvecklingspotential” inskränker sig till att endast omfatta det planerade täktområdet. Då Nisser äger marken meddelar han att det inte kommer bli någon bebyggelse där. Vidare betonas att han anser sig ha rätt att göra vad han vill på sin mark och hänvisar till regeringsformen (2 kap. paragraf 15) att varje svensk medborgares egendom är tryggad av rättsordningen ”genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild… eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.”

Han anser fortfarande att avståndet till närboende på Strömsberg är väl anpassat. Nisser bortser från det faktum att ca 270 meter av skyddsavståndet utgörs av att använda sig av de närboendes mark. Dvs mark som ägs av boende på Strömsberg medräknas för att kunna visa upp ett skyddsavstånd om 500 meter från husväggen.

Vidare vidhåller Nisser fortsatt att det finns ett behov av materialet och att det är viktigt med kort transportavstånd. Notera att både Karlstad kommun och Länsstyrelsen i Värmland är av motsatt åsikt.

I övrigt får vi fortsätta ha tålamod och vänta in Mark- och miljööverdomstolens nästa steg. Om det blir syn på plats och/eller förhandling är fortfarande oklart.

Samrådshandlingen för masshushållningsplan.

Teknik- och fastighetsnämnden har godkänt samrådshandlingen för masshushållningsplan. Handlingen kommer nu att skickas till kommunstyrelsen för beslut om remisshantering.

Samrådshandlingen för masshushållningsplanen är omfattande och mycket detaljerad.

Syftet med masshushållningsplanen är att göra Karlstads kommun mer resurshållande samt att tydliggöra kommunens ställningstagande kring lokalisering av täkter.

Det framgår tydligt att kommunen anser att en bergtäkt i Alstrum/Vallargärdet INTE är lämpligt med hänsyn till närliggande bostäder och utvecklingspotential i närliggande bebyggelsestrukturer.

Karlstads kommun bedömer att behovet av berg uppgår till ca 1 miljoner ton/år, tillgången av berg uppgår till ca 3 miljoner ton/år, vilket innebär att det finns ett överskott om knappt 2 miljoner ton/år. Med andra ord: det finns inget behov för ytterligare täkter i Karlstad.

Vi ombud har vidarebefordrat kommunens protokoll och övriga handlingar gällande masshushållningsplanen till Mark- och miljööverdomstolen.

För er som är intresserade att veta mer finns handlingarna att läsa på Karlstad.se, teknik- och fastighetsnämnden 2019-11-13.

I övrigt avvaktar vi Mark-och miljööverdomstolens beslut om syn på plats och muntlig förhandling.

Status just nu…

Sökanden (Conrad Nisser) inkom med ett yttrande den 23 september 2019 där det bland annat framkom att han vare sig vill ha syn på plats, sammanträde eller muntlig bevisning utan anser att målet kan avgöras ändå.

Täkten inom fastigheterna Trossnäs 10:1, Trossnäs 7:4 och Olsäter 1:15 beviljades den 2 oktober 2019 förlängt täkttillstånd. Tillståndet gäller till och med den 31 december 2039. Totalt 10 miljoner ton berg får brytas, högsta årliga uttag uppgår till 500 000 ton/år.

Sedan tidigare står det klart att även täkten i Molkom (Nyeds-Hulteby 8:1) fått förlängt tillstånd.

Vid tillståndsprövning är behovet av berg en mycket viktig faktor. Det är oerhört bra att ovanstående två förlängda tillstånd blev klara i tid. Särskilt då Mark- och miljödomstolen i Nacka ansåg att Nisser visat att det finns ett behov av täkten. Detta trots att vi, Länsstyrelsen Värmland, Karlstads kommun och en skiljaktig ledamot var av annan åsikt.

Ett yttrande har skickats in till Mark- och miljööverdomstolen där vi vidhöll vår inställning till bland annat syn i Ulvsby och vikten av sammanträde.
Ur rättssäkerhetssynpunkt är det mycket viktigt att enskilda privatpersoner får en chans att göra sin röst hörd. Särskilt då domstolen inte godkände att alla berörda fick klagorätt. Det här är ett mål som har stor påverkan på många av oss. (Som jämförelse kan nämnas att det inte fanns några klagande privatpersoner i vare sig målet rörande Trossnäs eller Molkom.)

Vi har även uppmärksammat Mark- och miljööverdomstolen om att de här två täkterna fått förlängda tillstånd och att det därmed är uppenbart att det inte finns något behov för ytterligare en täkt.

Målet har nu varit hos Mark- och miljööverdomstolen i över 8 månader och det har inneburit åtskilliga yttranden och skrivelser hittills. Vår förhoppning är att Mark- och miljööverdomstolen inom snar framtid antingen beviljar syn på plats samt förhandling eller upphäver täkttillståndet direkt. ???