2020 Nytt år, ett nytt decennium.

Vår kamp är nu inne på det tredje decenniet och vi har följande status…

Nisser har inkommit med ett svar på vår senaste skrivelse till Mark- och miljööverdomstolen, där vi bland annat bifogade samrådshandlingen för masshushållningsplanen.

I masshushållningsplanen är det mycket tydligt att kommunen anser att Alstrum/Strömsberg INTE är ett lämpligt område för en bergtäkt. Vidare framgår att det inte finns något behov för fler täkter i Karlstad med omnejd. (se bilden nedan)

Nisser anser dock att masshushållningsplanen har felaktiga slutsatser och att handlingen saknar betydelse. Nissers tolkning av kommunens bedömning att ”Ulvsby med omnejd har en utvecklingspotential” inskränker sig till att endast omfatta det planerade täktområdet. Då Nisser äger marken meddelar han att det inte kommer bli någon bebyggelse där. Vidare betonas att han anser sig ha rätt att göra vad han vill på sin mark och hänvisar till regeringsformen (2 kap. paragraf 15) att varje svensk medborgares egendom är tryggad av rättsordningen ”genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild… eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.”

Han anser fortfarande att avståndet till närboende på Strömsberg är väl anpassat. Nisser bortser från det faktum att ca 270 meter av skyddsavståndet utgörs av att använda sig av de närboendes mark. Dvs mark som ägs av boende på Strömsberg medräknas för att kunna visa upp ett skyddsavstånd om 500 meter från husväggen.

Vidare vidhåller Nisser fortsatt att det finns ett behov av materialet och att det är viktigt med kort transportavstånd. Notera att både Karlstad kommun och Länsstyrelsen i Värmland är av motsatt åsikt.

I övrigt får vi fortsätta ha tålamod och vänta in Mark- och miljööverdomstolens nästa steg. Om det blir syn på plats och/eller förhandling är fortfarande oklart.