Samrådshandlingen för masshushållningsplan.

Teknik- och fastighetsnämnden har godkänt samrådshandlingen för masshushållningsplan. Handlingen kommer nu att skickas till kommunstyrelsen för beslut om remisshantering.

Samrådshandlingen för masshushållningsplanen är omfattande och mycket detaljerad.

Syftet med masshushållningsplanen är att göra Karlstads kommun mer resurshållande samt att tydliggöra kommunens ställningstagande kring lokalisering av täkter.

Det framgår tydligt att kommunen anser att en bergtäkt i Alstrum/Vallargärdet INTE är lämpligt med hänsyn till närliggande bostäder och utvecklingspotential i närliggande bebyggelsestrukturer.

Karlstads kommun bedömer att behovet av berg uppgår till ca 1 miljoner ton/år, tillgången av berg uppgår till ca 3 miljoner ton/år, vilket innebär att det finns ett överskott om knappt 2 miljoner ton/år. Med andra ord: det finns inget behov för ytterligare täkter i Karlstad.

Vi ombud har vidarebefordrat kommunens protokoll och övriga handlingar gällande masshushållningsplanen till Mark- och miljööverdomstolen.

För er som är intresserade att veta mer finns handlingarna att läsa på Karlstad.se, teknik- och fastighetsnämnden 2019-11-13.

I övrigt avvaktar vi Mark-och miljööverdomstolens beslut om syn på plats och muntlig förhandling.