Status just nu…

Sökanden (Conrad Nisser) inkom med ett yttrande den 23 september 2019 där det bland annat framkom att han vare sig vill ha syn på plats, sammanträde eller muntlig bevisning utan anser att målet kan avgöras ändå.

Täkten inom fastigheterna Trossnäs 10:1, Trossnäs 7:4 och Olsäter 1:15 beviljades den 2 oktober 2019 förlängt täkttillstånd. Tillståndet gäller till och med den 31 december 2039. Totalt 10 miljoner ton berg får brytas, högsta årliga uttag uppgår till 500 000 ton/år.

Sedan tidigare står det klart att även täkten i Molkom (Nyeds-Hulteby 8:1) fått förlängt tillstånd.

Vid tillståndsprövning är behovet av berg en mycket viktig faktor. Det är oerhört bra att ovanstående två förlängda tillstånd blev klara i tid. Särskilt då Mark- och miljödomstolen i Nacka ansåg att Nisser visat att det finns ett behov av täkten. Detta trots att vi, Länsstyrelsen Värmland, Karlstads kommun och en skiljaktig ledamot var av annan åsikt.

Ett yttrande har skickats in till Mark- och miljööverdomstolen där vi vidhöll vår inställning till bland annat syn i Ulvsby och vikten av sammanträde.
Ur rättssäkerhetssynpunkt är det mycket viktigt att enskilda privatpersoner får en chans att göra sin röst hörd. Särskilt då domstolen inte godkände att alla berörda fick klagorätt. Det här är ett mål som har stor påverkan på många av oss. (Som jämförelse kan nämnas att det inte fanns några klagande privatpersoner i vare sig målet rörande Trossnäs eller Molkom.)

Vi har även uppmärksammat Mark- och miljööverdomstolen om att de här två täkterna fått förlängda tillstånd och att det därmed är uppenbart att det inte finns något behov för ytterligare en täkt.

Målet har nu varit hos Mark- och miljööverdomstolen i över 8 månader och det har inneburit åtskilliga yttranden och skrivelser hittills. Vår förhoppning är att Mark- och miljööverdomstolen inom snar framtid antingen beviljar syn på plats samt förhandling eller upphäver täkttillståndet direkt. ???