Kommunstyrelsen har också yttrat sig

Kommunstyrelsen har yttrat sig i målet till Mark- och miljööverdomstolen (majoritet genom MP, S, SD och V).

Kommunen hänvisar till deras tidigare skrivelser i målet och vidhåller att det inte finns förutsättningar för att bevilja tillstånd för verksamheten.

Kommunen konstaterar att det inte finns något behov för ytterligare en täkt i Karlstadsområdet.

Kommunens bedömning är att det saknas kommersiellt och allmänt intresse av den sökta täkten och skriver:
”Redan utifrån det bristande behovet kan konstateras att det inte finns något kommersiellt eller allmänt intresse av att öka konkurrensen på marknaden för ballastmaterial. Den omständighet att motparten anfört att tillstånd till den aktuella bergtäkten är lämpligt och nödvändigt för en viss aktörs framtida överlevnad och materialförsörjning medför inte i sig att tillstånd ska beviljas och domstolen ska bortse från detta påstående vid sin prövning”.

Kommunen sammanfattar avslutningsvis att platsen för den tänkta bergtäkten inte uppfyller de lämplighetskrav som uppställs, varför ansökan om tillstånd till täkt av berg ska avslås.