11 år sedan det började…

Vid miljönämndens möte i april 2019 framkom att miljönämnden – i likhet med miljöförvaltningen – ser positivt på att FÖRLÄNGA tillstånd rörande befintliga täkter för att undvika att ta ORÖRD MARK i anspråk.
En sund inställning och helt i linje med miljöbalkens krav på MINSTA MÖJLIGA INTRÅNG.

Bergtäkter måste finnas så länge det inte finns alternativa mer miljövänliga massor att tillgå men LOKALISERINGEN av dessa är av avgörande betydelse. En bergtäkt medför ett OÅTERKALLELIGT INGREPP i naturen.

Miljönämnden uttalade sig i april om täkten i Nyeds-Hulteby (Molkom). Sannolikt kommer samma bedömning göras – av både Länsstyrelsen i Örebro län och miljönämnden/miljöförvaltningen – vad gäller täkten i Trossnäs som också har skickat in ansökan om förnyat tillstånd.

Sammantaget är det tydligt att det inte finns behov för ytterligare en täkt i Karlstad pga låg nyttjandegrad av de befintliga täkterna.

Igår var det 11 år sedan den här kampen började. Nu börjar det dra ihop sig till slutspurten. Vi hoppas att Mark- och miljööverdomstolen inser hur fruktansvärt det skulle vara att anlägga en täkt på den här underbara platsen. Vi utgår från att domstolen kommer hit och gör syn på plats så domstolen får ta del av de vackra öppna ängarna som omgärdar berget samt upptäcka vilken vildmark det är här. En karta eller ett flygfoto räcker inte.
Platsen förtjänas att upplevas med egna ögon och sinnen. ????