Läget just nu…

Mark- och miljööverdomstolen har skickat ett föreläggande till motparterna Conrad Nisser och Länsstyrelsen i Örebro län där motparterna ombedes att svara på överklagandet med anledning av att domstolen meddelat prövningstillstånd i målet.

Länsstyrelsen i Örebro län har svarat att de avstyrker ändring eller upphävande av Mark- och miljödomstolen i Nackas dom, dvs Länsstyrelsen i Örebro län tillstyrker fortfarande en täktetablering i Ulvsby.

Conrad Nisser har genom sitt ombud beviljats anstånd med att inkomma med skriftligt yttrande över överklagandet senast den 27 maj 2019.