11 år sedan det började…

Vid miljönämndens möte i april 2019 framkom att miljönämnden – i likhet med miljöförvaltningen – ser positivt på att FÖRLÄNGA tillstånd rörande befintliga täkter för att undvika att ta ORÖRD MARK i anspråk.
En sund inställning och helt i linje med miljöbalkens krav på MINSTA MÖJLIGA INTRÅNG.

Bergtäkter måste finnas så länge det inte finns alternativa mer miljövänliga massor att tillgå men LOKALISERINGEN av dessa är av avgörande betydelse. En bergtäkt medför ett OÅTERKALLELIGT INGREPP i naturen.

Miljönämnden uttalade sig i april om täkten i Nyeds-Hulteby (Molkom). Sannolikt kommer samma bedömning göras – av både Länsstyrelsen i Örebro län och miljönämnden/miljöförvaltningen – vad gäller täkten i Trossnäs som också har skickat in ansökan om förnyat tillstånd.

Sammantaget är det tydligt att det inte finns behov för ytterligare en täkt i Karlstad pga låg nyttjandegrad av de befintliga täkterna.

Igår var det 11 år sedan den här kampen började. Nu börjar det dra ihop sig till slutspurten. Vi hoppas att Mark- och miljööverdomstolen inser hur fruktansvärt det skulle vara att anlägga en täkt på den här underbara platsen. Vi utgår från att domstolen kommer hit och gör syn på plats så domstolen får ta del av de vackra öppna ängarna som omgärdar berget samt upptäcka vilken vildmark det är här. En karta eller ett flygfoto räcker inte.
Platsen förtjänas att upplevas med egna ögon och sinnen. ????

Sökandes yttrande

Sökanden inkom igår till Mark- och miljööverdomstolen med ett yttrande över överklagan. Sökanden har tagit del av de handlingar som skickats till Mark- och miljööverdomstolen och har nu fått möjlighet att bemöta de omständigheter och argument som åberopats i målet.

Vi får nu avvakta Mark- och miljööverdomstolens nästa steg.

Och så klart – vi kämpar vidare ?

Läget just nu…

Mark- och miljööverdomstolen har skickat ett föreläggande till motparterna Conrad Nisser och Länsstyrelsen i Örebro län där motparterna ombedes att svara på överklagandet med anledning av att domstolen meddelat prövningstillstånd i målet.

Länsstyrelsen i Örebro län har svarat att de avstyrker ändring eller upphävande av Mark- och miljödomstolen i Nackas dom, dvs Länsstyrelsen i Örebro län tillstyrker fortfarande en täktetablering i Ulvsby.

Conrad Nisser har genom sitt ombud beviljats anstånd med att inkomma med skriftligt yttrande över överklagandet senast den 27 maj 2019.