Inskickat till Mark- och miljööverdomstolen!

Mark- och miljööverdomstolen har fått vår komplettering om varför vi anser att det är orimligt och mycket olämpligt med en bergtäkt i Ulvsby.

Länsstyrelsen i Värmland har begärt ytterligare anstånd till den 29 mars 2019.

Nu kan vi bara vänta och hoppas på att Mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd och därmed tar upp frågan till prövning. 

Vår förhoppning är att Mark- och miljööverdomstolen kommer till samma bedömning som 2012 och således undanröjer tillståndet till täkt.

Sannolikt får vi besked om det blir prövningstillstånd eller ej i juni-juli.

????????