Besked från Mark- och miljödomstolen

Vi har fått besked från Mark- och miljödomstolen i Nacka att de inom kort kommer att skicka samtliga inkomna handlingar i målet till sökanden. Sökanden kommer då ges möjlighet att yttra sig till domstolen. Sannolikt får sökanden några veckor på sig att inkomma med svar.

Det är ett stort och komplext ärende med överklaganden från Karlstads kommun, Länsstyrelsen i Värmlands län och många privatpersoner varför det tar tid, och måste få ta tid. Processen måste ha sin gång.

Ett beslut om syn på plats och sammanträde förväntas tas därefter. Om domstolen godkänner syn på plats och sammanträde blir detta således först i höst.