Ytterligare komplettering och Kungörelse

Den den 11 januari inkom till Miljöprövningsdelegationen i Örebro län ytterligare kompletteringar till ansökan. Dokumentet ”Alstrum kompl 2016-12-30.pdf” hade då kompletterats med:

  1. Information om hur man tänkt hantera dagvatten från täkten
  2. Skyddsåtgärder för att minska kväveutsläpp

    I övrigt bifogades samma fyra bilagor som bifogats 2016-12-30 och som finns redovisade nedan.


Onsdagen den 25 januari var Kungörelsen om ansökan att få öppna en bergtäkt införd i både Nya Wermlands-Tidningen och i Värmlands Folkblad.

Klicka på bilden till höger för att förstora Kungörelsen.

Där finns att läsa att man har på sig fram till den 15 februari 2017 för den som vill yttra sig om ansökan.

För Karlstad kommuns del har Miljönämnden i Karlstads kommun ansökt hos Miljöprövningsdelegationen i Örebro län om att få förlängd yttrandetid till den 22 februari.

Kompletteringar till ansökan

Miljöprövningsdelegationen i Örebro län har nu fått in kompletteringar till ansökan. Dock inte alla kompletteringar som man efterfrågat.

Om du vill följa ärendet kan du gå in via denna sida http://www.lansstyrelsen.se/…/om…/diarium/Pages/default.aspx
Sök på länsstyrelsen i Örebro, skriv in på dnr 4735-2016 och välj tidsperioden från 2016-01-01.

Följande dokument ingår i kompletteringen: