Miljöförvaltningen i Karlstad

Den 19 september besvarade Miljöförvaltningen i Karlstad frågan från Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Örebro län om man anser att ansökan om bergtäkt på fastigheten Alstrum 5:1 i Karlstads kommun behöver kompletteras.

Miljöförvaltningen i Karlstad har svarat att flera delar, såsom t ex Behovsutredningen, Naturvärdesinventeringen och Buller, behöver kompletteras.

Man avslutar sitt yttrande med följande stycke:

”Förvaltningen vill förtydliga att i gällande översiktsplan finns en redovisning av potentiella områden för täkter utifrån Naturvårdsprogrammet från 1995. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska en masshushållningsplan tas fram där kommunen tar ställning angående lämpligheten av respektive täkt. Masshushållningsplanen är ännu inte klar så några utpekade potentiella områden för bergtäkt finns därför inte i nuläget.”

Läs yttrandet

Se kommentarer på vår Facebook-sida

Kallelse till Extra Årsmöte!

”Föreningen för God Miljö i Ulvsby” kallar till extra årsmöte måndagen den 24 oktober 2016 kl. 19.00 i Ulvsby Ordenshus.

Detta med anledning av den nya ansökan om att få öppna en bergtäkt på fastigheten Alstrum 5:1 i Karlstads kommun. 

Föreningen bildades 2010 inför de då hotande planerna på en bergtäkt i samma fastighet och har som ändamål att verka för att bevara och förbättra goda 
miljöförhållanden i Ulvsby.

Kom till årsmötet och stöd vår förening!

Vi inleder med senaste nytt om den nya ansökan och fortsätter med gängse årsmötesförhandlingar.

Välkomna! 

Föreningsstyrelsen

Yttrande från Länsstyrelsen i Värmland

Länsstyrelsen i Värmland har av Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Örebro län, beretts tillfälle att lämna synpunkter angående komplettering av Conrad Nissers ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för bergtäkt på fastigheten Alstrum 5:1 i Karlstads kommun enligt ett yttrande daterat 2016-10-07.

Länsstyrelsen i Värmland anser att ansökan uppvisar brister på 11 punkter, däribland ”Ljudberäkning”, ”Trafik och bullerutredning”, ”Kulturmiljöutredning”, ”Riskanalys för planerad bergtäkt” och avsaknad av detaljerad beskrivning av sedimentationsdammens utforming och skydd mot översvämmning. Läs hela yttrandet nedan.

Läs Länsstyrelsen i Värmlands yttrande.

Se kommentarer på vår Facebook-sida!