Dags att lämna synpunkter!


Information och samråd om en planerad täktverksamhet skickades ut till ett antal närboende i Ulvsby den 23 maj 2016. Avsändare var GeoPro AB på uppdrag av Conrad Nisser. Dessutom publicerades en kungörelse i NWT och VF. Nisser avser att återigen ansöka om tillstånd för att bedriva täktverksamhet på Alstrum 5:1. 300 000 ton årligen under 20 års tid, totalt 6 miljoner ton. Skillnaden jämfört med förra omgången är andra anslutningsvägar.

Ni kan ta del av handlingarna här på vår hemsida under ”Om bergtäkten”. GeoPro AB och Nisser avslutar sin information och samråd med ”Om Ni önskar framföra synpunkter på den planerade verksamheten svara då i brevform till GeoPro AB, von Platensgatan 8, 553 13 JÖNKÖPING, senast torsdagen den 23 juni”.

Det är viktigt att alla som är mot att en omfattande miljöfarlig verksamhet etableras i Ulvsby protesterar. NU!

I och med att man yttrar sig skriftligen är man berättigad att erhålla löpande information om ärendet och rätt att lämna synpunkter på den kommande ansökan om bergtäkt samt, vid ev behov framöver, rätt att överklaga.

Ett förslag till synpunkter finns att hämta på hemsidan. Flera av er har även i dagarna fått brev från Föreningen för God Miljö i Ulvsby där ett förlag bifogas som ni kan använda som det är – ni behöver bara skriva på och ange er adress och gärna fastighetsbeteckningen. Det viktiga i nuläget är inte exakt vad ni skriver förutom att er åsikt om täktverksamheten måste framgå. Ställ gärna alla frågor ni har t ex finns det behov för en bergtäkt, påverkan på djur och natur, bullernivåer, trafikfaror, damm, vibrationer, skredrisker, stenkast, sprickor i hus, skolans framtid, huspriser i framtiden osv osv.

Kom ihåg att handlingarna måste vara GeoPro AB tillhanda senast den 23 juni 2016. Skicka gärna en kopia till Länsstyrelsen, 651 86 KARLSTAD.

Viktigt att alla agerar nu!

Tack för ert engagemang!