2020 Nytt år, ett nytt decennium.

Vår kamp är nu inne på det tredje decenniet och vi har följande status…

Nisser har inkommit med ett svar på vår senaste skrivelse till Mark- och miljööverdomstolen, där vi bland annat bifogade samrådshandlingen för masshushållningsplanen.

I masshushållningsplanen är det mycket tydligt att kommunen anser att Alstrum/Strömsberg INTE är ett lämpligt område för en bergtäkt. Vidare framgår att det inte finns något behov för fler täkter i Karlstad med omnejd. (se bilden nedan)

Nisser anser dock att masshushållningsplanen har felaktiga slutsatser och att handlingen saknar betydelse. Nissers tolkning av kommunens bedömning att ”Ulvsby med omnejd har en utvecklingspotential” inskränker sig till att endast omfatta det planerade täktområdet. Då Nisser äger marken meddelar han att det inte kommer bli någon bebyggelse där. Vidare betonas att han anser sig ha rätt att göra vad han vill på sin mark och hänvisar till regeringsformen (2 kap. paragraf 15) att varje svensk medborgares egendom är tryggad av rättsordningen ”genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild… eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.”

Han anser fortfarande att avståndet till närboende på Strömsberg är väl anpassat. Nisser bortser från det faktum att ca 270 meter av skyddsavståndet utgörs av att använda sig av de närboendes mark. Dvs mark som ägs av boende på Strömsberg medräknas för att kunna visa upp ett skyddsavstånd om 500 meter från husväggen.

Vidare vidhåller Nisser fortsatt att det finns ett behov av materialet och att det är viktigt med kort transportavstånd. Notera att både Karlstad kommun och Länsstyrelsen i Värmland är av motsatt åsikt.

I övrigt får vi fortsätta ha tålamod och vänta in Mark- och miljööverdomstolens nästa steg. Om det blir syn på plats och/eller förhandling är fortfarande oklart.

Samrådshandlingen för masshushållningsplan.

Teknik- och fastighetsnämnden har godkänt samrådshandlingen för masshushållningsplan. Handlingen kommer nu att skickas till kommunstyrelsen för beslut om remisshantering.

Samrådshandlingen för masshushållningsplanen är omfattande och mycket detaljerad.

Syftet med masshushållningsplanen är att göra Karlstads kommun mer resurshållande samt att tydliggöra kommunens ställningstagande kring lokalisering av täkter.

Det framgår tydligt att kommunen anser att en bergtäkt i Alstrum/Vallargärdet INTE är lämpligt med hänsyn till närliggande bostäder och utvecklingspotential i närliggande bebyggelsestrukturer.

Karlstads kommun bedömer att behovet av berg uppgår till ca 1 miljoner ton/år, tillgången av berg uppgår till ca 3 miljoner ton/år, vilket innebär att det finns ett överskott om knappt 2 miljoner ton/år. Med andra ord: det finns inget behov för ytterligare täkter i Karlstad.

Vi ombud har vidarebefordrat kommunens protokoll och övriga handlingar gällande masshushållningsplanen till Mark- och miljööverdomstolen.

För er som är intresserade att veta mer finns handlingarna att läsa på Karlstad.se, teknik- och fastighetsnämnden 2019-11-13.

I övrigt avvaktar vi Mark-och miljööverdomstolens beslut om syn på plats och muntlig förhandling.

Status just nu…

Sökanden (Conrad Nisser) inkom med ett yttrande den 23 september 2019 där det bland annat framkom att han vare sig vill ha syn på plats, sammanträde eller muntlig bevisning utan anser att målet kan avgöras ändå.

Täkten inom fastigheterna Trossnäs 10:1, Trossnäs 7:4 och Olsäter 1:15 beviljades den 2 oktober 2019 förlängt täkttillstånd. Tillståndet gäller till och med den 31 december 2039. Totalt 10 miljoner ton berg får brytas, högsta årliga uttag uppgår till 500 000 ton/år.

Sedan tidigare står det klart att även täkten i Molkom (Nyeds-Hulteby 8:1) fått förlängt tillstånd.

Vid tillståndsprövning är behovet av berg en mycket viktig faktor. Det är oerhört bra att ovanstående två förlängda tillstånd blev klara i tid. Särskilt då Mark- och miljödomstolen i Nacka ansåg att Nisser visat att det finns ett behov av täkten. Detta trots att vi, Länsstyrelsen Värmland, Karlstads kommun och en skiljaktig ledamot var av annan åsikt.

Ett yttrande har skickats in till Mark- och miljööverdomstolen där vi vidhöll vår inställning till bland annat syn i Ulvsby och vikten av sammanträde.
Ur rättssäkerhetssynpunkt är det mycket viktigt att enskilda privatpersoner får en chans att göra sin röst hörd. Särskilt då domstolen inte godkände att alla berörda fick klagorätt. Det här är ett mål som har stor påverkan på många av oss. (Som jämförelse kan nämnas att det inte fanns några klagande privatpersoner i vare sig målet rörande Trossnäs eller Molkom.)

Vi har även uppmärksammat Mark- och miljööverdomstolen om att de här två täkterna fått förlängda tillstånd och att det därmed är uppenbart att det inte finns något behov för ytterligare en täkt.

Målet har nu varit hos Mark- och miljööverdomstolen i över 8 månader och det har inneburit åtskilliga yttranden och skrivelser hittills. Vår förhoppning är att Mark- och miljööverdomstolen inom snar framtid antingen beviljar syn på plats samt förhandling eller upphäver täkttillståndet direkt. 🦋🙏🏼

Kommunstyrelsen har också yttrat sig

Kommunstyrelsen har yttrat sig i målet till Mark- och miljööverdomstolen (majoritet genom MP, S, SD och V).

Kommunen hänvisar till deras tidigare skrivelser i målet och vidhåller att det inte finns förutsättningar för att bevilja tillstånd för verksamheten.

Kommunen konstaterar att det inte finns något behov för ytterligare en täkt i Karlstadsområdet.

Kommunens bedömning är att det saknas kommersiellt och allmänt intresse av den sökta täkten och skriver:
”Redan utifrån det bristande behovet kan konstateras att det inte finns något kommersiellt eller allmänt intresse av att öka konkurrensen på marknaden för ballastmaterial. Den omständighet att motparten anfört att tillstånd till den aktuella bergtäkten är lämpligt och nödvändigt för en viss aktörs framtida överlevnad och materialförsörjning medför inte i sig att tillstånd ska beviljas och domstolen ska bortse från detta påstående vid sin prövning”.

Kommunen sammanfattar avslutningsvis att platsen för den tänkta bergtäkten inte uppfyller de lämplighetskrav som uppställs, varför ansökan om tillstånd till täkt av berg ska avslås.

Länsstyrelsens senaste yttrande m.m.


Länsstyrelsen i Värmlands län inkom med ett yttrande till Mark-och miljööverdomstolen för ca en vecka sedan. Länsstyrelsens yttrande fokuserade på brun gräsfjäril som finns både norr och söder om den tänkta täkten.

Utdrag ur yttrandet:
”Den ansökta bergtäkten ska inte tillåtas eftersom en ny väg med tät trafik och eventuella upplag kommer att övertvära den nuvarande åkermarken och dess kanter mellan de konstaterade förekomsterna vid Alstrumsängen och Strömsberg vilket kan medföra en negativ effekt på framtida spridning, och i så fall ökad utdöenderisk för båda förekomsterna oavsett skötseln av markerna i övrigt.”

Brun gräsfjäril är fridlyst inom hela EU och i Västeuropa finns den huvudsakligen i Värmland och Dalarna. Den ingår i EU’s gemenskapslagstiftning (habitatdirektivet) som djurart av gemenskapsintresse som kräver noggrant skydd. Fjärilen är dessutom Värmlands landskapsinsekt.

Vi har ännu inte erhållit någon information från Mark- och miljööverdomstolen om domstolen har för avsikt att komma hit för syn på plats och muntlig förhandling. Det kan bli så att domstolen avgör målet utifrån den skriftliga information som inkommit i målet.

Våra synpunkter på Nissers åsikter

Förra veckan skickade vi ombud in en skrivelse till Mark- och miljödomstolen rörande våra synpunkter på Nissers åsikter om täkten och dess påverkan.

En del av skrivelsen berörde brun gräsfjäril som finns både norr och söder om den tänkta täkten. Brun gräsfjäril är fridlyst inom hela EU och är utrotningshotad. I västra Europa finns den i princip enbart i Värmland och Dalarna. EUs art- och habitatdirektiv omfattar 12 rödlistade fjärilsarter varav brun gräsfjäril är en av dessa.

19 st bruna gräsfjärilar har alltså observerats här i anslutning till den tänkta täkten.

Länsstyrelsen i Värmland har fått anstånd för att kommentera Nissers skrivelse till den 2 augusti.

Vi har ännu inte fått något besked huruvida Mark- och miljööverdomstolen kommer till Ulvsby och gör syn på plats. Det är även oklart om det blir en muntlig förhandling. Eventuellt avgörs målet ändå.

Mer information kommer så snart det händer något.
Till dess – ha en fortsatt skön sommar 🦋☀️

11 år sedan det började…

Vid miljönämndens möte i april 2019 framkom att miljönämnden – i likhet med miljöförvaltningen – ser positivt på att FÖRLÄNGA tillstånd rörande befintliga täkter för att undvika att ta ORÖRD MARK i anspråk.
En sund inställning och helt i linje med miljöbalkens krav på MINSTA MÖJLIGA INTRÅNG.

Bergtäkter måste finnas så länge det inte finns alternativa mer miljövänliga massor att tillgå men LOKALISERINGEN av dessa är av avgörande betydelse. En bergtäkt medför ett OÅTERKALLELIGT INGREPP i naturen.

Miljönämnden uttalade sig i april om täkten i Nyeds-Hulteby (Molkom). Sannolikt kommer samma bedömning göras – av både Länsstyrelsen i Örebro län och miljönämnden/miljöförvaltningen – vad gäller täkten i Trossnäs som också har skickat in ansökan om förnyat tillstånd.

Sammantaget är det tydligt att det inte finns behov för ytterligare en täkt i Karlstad pga låg nyttjandegrad av de befintliga täkterna.

Igår var det 11 år sedan den här kampen började. Nu börjar det dra ihop sig till slutspurten. Vi hoppas att Mark- och miljööverdomstolen inser hur fruktansvärt det skulle vara att anlägga en täkt på den här underbara platsen. Vi utgår från att domstolen kommer hit och gör syn på plats så domstolen får ta del av de vackra öppna ängarna som omgärdar berget samt upptäcka vilken vildmark det är här. En karta eller ett flygfoto räcker inte.
Platsen förtjänas att upplevas med egna ögon och sinnen. ????