Besked från Mark- och miljödomstolen

Vi har fått besked från Mark- och miljödomstolen i Nacka att de inom kort kommer att skicka samtliga inkomna handlingar i målet till sökanden. Sökanden kommer då ges möjlighet att yttra sig till domstolen. Sannolikt får sökanden några veckor på sig att inkomma med svar.

Det är ett stort och komplext ärende med överklaganden från Karlstads kommun, Länsstyrelsen i Värmlands län och många privatpersoner varför det tar tid, och måste få ta tid. Processen måste ha sin gång.

Ett beslut om syn på plats och sammanträde förväntas tas därefter. Om domstolen godkänner syn på plats och sammanträde blir detta således först i höst.

Angående ansökan om bergtäkt på Södra Edsberg 2:1. 

Miljönämnden har fått tillfälle att yttra sig rörande Grus och Makadam i Värmland ABs ansökan om bergtäkt på Södra Edsberg 2:1.
En enig miljönämnd beslutade den 20 juni 2018 att ansökan bör avstyrkas bland annat för att det inte finns behov för ytterligare en bergtäkt i Karlstads kommun. S och V yrkade på ett tillägg till yttrandet om vikten av att en masshushållningsplan snarast beslutas av fullmäktige – något majoriteten röstade nej till.

Vad gäller vårt ärende är det viktigt att komma ihåg att kommunstyrelsen gick emot miljönämnden i och med att de i oktober 2017 överklagade Länsstyrelsen i Örebro läns beslut. Kommunstyrelsen och Länsstyrelsen i Värmlands län är två viktiga parter som är på vår sida.

Inget prövningstillstånd för att ompröva rätt till överklagan!

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt har nu meddelat att de inte lämnar något prövningstillstånd för att ompröva vilka som har rätt att överklaga Länsstyrelsen i Örebro läns beslut. Prövningstillstånd lämnas enbart om det finns skäl att anta annat beslut än vad Mark- och miljödomstolen i Nacka beslutat eller om det finns andra speciella skäl.
Det innebär att endast personer inom 1,5 km från täkten har beviljats rätt att överklaga. Övriga har således inte rätt att överklaga enligt domstolen.

Målet fortsätter nu i Mark- och miljödomstolen i Nacka och förhoppningsvis får vi inom kort besked om nästa steg.
De senaste veckorna har vi haft en del kompletterande skriftväxling med domstolen.
Nästa steg blir sannolikt ett beslut om domstolen kommer hit till Ulvsby och gör syn (besöker täktområdet och dess omnejd) samt håller ett sammanträde (förhandling i målet).

Vi kämpar på med full kraft och energi 🦋🦅!

Överklaga om du fått avslag på klagorätten!

För dig som har fått avslag på klagorätten finns möjlighet att överklaga detta beslut om klagorätt till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt senast den 26 april.

Din överklagan skall skickas till Mark- och miljödomstolen, Box 1104, 13126 Nacka strand, som sedan förmedlar det till Svea Hovrätt.

Här nedan finner du mall i Word-format som du kan använda för din överklagan. Dokumentet är framtaget av föreningen ”För en god miljö i Ulvsby”.

Mall för överklagande av Bergtäkt 2018-04-14

Vilka får överklaga beslutet om tillståndet till bergtäkt?

Mark- och miljödomstolen i Nacka fattade den 5 april beslut om vilka som har rätt att överklaga beslutet om tillstånd till bergtäkt.
De har enbart godkänt privatpersoner som bor inom 1,5 km från täkten. Det innebär således att alla rågrannar, boende på Vallargärdet samt övriga inom 1,5 km har klagorätt. Karlstads kommun och Länsstyrelsen i Värmland har också klagorätt.

För de som har fått avslag på klagorätten finns möjlighet att överklaga beslutet om klagorätt till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt senast den 26 april.

Observera att Mark- och miljödomstolen INTE har fattat beslut än om de ska göra syn på plats. Nu avvaktar domstolen om beslutet om klagorätten kommer att överklagas.
Beslut rörande tillståndet om täktverksamhet kommer sannolikt inte att fattas förrän i höst.

Vår bedömning är att vi har goda chanser att få stopp på detta. Vi har dessutom Karlstads kommun och Länsstyrelsen i Värmland på vår sida.

En artikel om Mark- och miljödomstolen i Nackas beslut finns också i Värmlands Folkblad den 6 april.

Agera på överklagan som inte blivit godkänd!

Har du fått besked om att din överklagan inte blivit godkänd av Nacka Tingsrätt?

Nu på lördag den 24 februari mellan kl. 13.00 – 15.00 är du välkommen till Ordenshuset i Ulvsby. På initiativ av föreningen ”För God Miljö i Ulvsby” så kommer du då att få information och hjälp med hur du skall agera vidare.

Välkommen!

Karlstad kommuns överklagan inskickad till Mark- och miljödomstolen

Nu har Karlstad kommuns slutliga överklagande tagits fram och skickats in till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Enligt vad vi tidigare informerat om så hade man fått anstånd med överklagandet fram till den 30 november.

I slutet av det 9 sidor långa överklagandet finns ett sammanfattande stycke som inleds med följande lydelse:

”Kommunen anser sammanfattningsvis att tillstånd till täkten inte ska beviljas. Lokaliseringen uppnår inte ändamålet med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.”

Komplettering av överklgande