Mötet med Mark- och Miljödomstolen

Igår, fredagen den 30 november 2018, hade Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt kallat till möte angående bergtäkten. Plats var kl 09:30 på Värmlands Tingsrätt i Karlstad. Förhandlingen hölls utifrån inkomna överklaganden av Länsstyrelsen i Örebros tidigare beslut att godkänna täkten. Förhandlingsordning se bilaga.

Förutom Mark och Miljödomstolen i Nacka fanns sökanden på plats, likaså Länsstyrelsen i Örebro och Länsstyrelsen i Värmland, Karlstad Kommun, Therese Lindh och Annika Bohlin, samt ytterligare ett 30-tal personer, både parter och åhörare.

Förhandlingen inleddes med att sökande redogjorde för sin ansökan.

Därefter utvecklade Länsstyrelsen i Värmland sin talan mot bergtäkten bl a genom en djupare analys av hur den fridlysta bruna gräsfjärilen, som finns i området, skulle påverkas. Karlstad Kommun utvecklade därefter kommunens talan mot bergtäkten.

Therese Lindh, i egenskap av part, och Annika Bohlin, de två tillsammans i egenskap av fullmakttagare för 26 parter (från början 77 st men domstolen bedömde i våras att 51 st bodde för långt från täkten), utvecklade sin talan mot bergtäkten genom att via ett omfattande bildspel på 67 bilder och en film påvisa de stora bristerna i ansökan, samt varför täkten inte skall godkännas. De påvisade också hur andra liknande ansökningar fått avslag utifrån olika punkter. Deras material var otroligt genomarbetat och omfattande. Ett fantastiskt arbete! Tack Therese och Annika!

Ytterligare några parter utvecklade sina ståndpunkter mot bergtäkten.

Det framfördes mycket tydligt från både Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun och från Therese & Annika, samt övriga att vi inte vill ha någon bergtäkt!

Slutligen meddelade Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt att dom i ärendet kommer att meddelas den 21 januari 2019. Domen kommer då att kunna hämtas på plats vid Nacka Tingsrätt och den kommer också detta datum att skickas ut till inblandade parter.

Förhandlingsordningen

Sprängning i bergtäkt

Vi lägger ut länken till denna film igen. Den visar hur det går till i en bergtäkt när de spränger.

Men, som kommenterades runt filmen för ett år sedan, den visar inte det som sker efteråt… knackning av skut, som är det som låter allra mest. Sedan får man inte glömma bort all lastning av grus. Inte som stilla fågelkvitter direkt 😏. Så om någon tror att det inte kommer märkas bör de nog läsa på. Inte för inte det kallas miljöfarlig verksamhet.

Alster Bergtäkt 20161

Nacka Tingsrätt har kallat till möte i Karlstad den 30/11

I vårt överklagande till Mark- och miljödomstolen i Nacka, om att tidigare instanser godkänt en bergtäkt i Ulvsby, yrkade vi på att få ett sammanträde, samt även en syn på plats.

Mark- och miljödomstolen i Nacka avslog vårt yrkande om syn på plats, men vi fick bifall på vårt yrkande om sammanträde. Mark- och miljödomstolen kommer alltså till Värmlands tingsrätt den 30 november. Plats och tid enligt följande:

Plats: Värmlands tingsrätt, sal 1, Rådhuset
Dag: 30 november 2018
Tid: kl 9.30

Samtliga som har överklagat (och godkänts som klaganden) har i dagarna fått en kallelse till sammanträdet. Kallelsen bekräftas genom att man skriver på delgivningskvittot och skickar tillbaka till domstolen i det bifogade kuvertet. (Finns utförlig information i brevet om hur ni går tillväga.)

Sammanträdet hålls på grund av att VI bett om det. Syftet med sammanträdet är att vara ett komplement till det skriftliga som tidigare har lämnats in i målet. Vi ska således inte upprepa alla argument och detaljer igen utan fokusera på att muntligt argumentera och klargöra omständigheter som är viktigt för domstolen att känna till.

Ni som har Therese Lind och Annika Bohlin som ombud kan, om ni har förhinder, hänvisa till att dessa företräder er. Vi tror dock att det är bra om de som har möjlighet att närvara kommer till mötet för att visa på att detta är en mycket angelägen fråga.
Ni som har Therese Lind och Annika Bohlin som ombud kommer också först och främst att få uttrycka era åsikter genom att dessa två företräder er. Ni har även möjlighet att efter deras presentation/replik ställa frågor och korta kommentarer till domstolen.

Sammanträdet ses som en möjlighet att få komma till tals. Förra omgången så var sammanträdet mycket viktigt för vår sida, då det där blev extra tydligt att en bergtäkt på den platsen är orimlig av flera anledningar.

Ni som överklagat utan ombud har på sammanträdet rätt att framföra er egen talan. Har ni mycket ni vill framföra rekommenderar vi att ni kontaktar domstolen och anger ungefär hur lång tid ni behöver, allt för att underlätta domstolens planering av sammanträdesordning och bedömning av tidsåtgång.

Sökanden och sökandens ombud kommer också att närvara och sökanden kommer att få möjlighet att framföra sin syn på och sina  argument i målet.

Mer synpunkter och kommentarer inför mötet finns på vår Facebook-sida.

Besked från Mark- och miljödomstolen

Vi har fått besked från Mark- och miljödomstolen i Nacka att de inom kort kommer att skicka samtliga inkomna handlingar i målet till sökanden. Sökanden kommer då ges möjlighet att yttra sig till domstolen. Sannolikt får sökanden några veckor på sig att inkomma med svar.

Det är ett stort och komplext ärende med överklaganden från Karlstads kommun, Länsstyrelsen i Värmlands län och många privatpersoner varför det tar tid, och måste få ta tid. Processen måste ha sin gång.

Ett beslut om syn på plats och sammanträde förväntas tas därefter. Om domstolen godkänner syn på plats och sammanträde blir detta således först i höst.

Angående ansökan om bergtäkt på Södra Edsberg 2:1. 

Miljönämnden har fått tillfälle att yttra sig rörande Grus och Makadam i Värmland ABs ansökan om bergtäkt på Södra Edsberg 2:1.
En enig miljönämnd beslutade den 20 juni 2018 att ansökan bör avstyrkas bland annat för att det inte finns behov för ytterligare en bergtäkt i Karlstads kommun. S och V yrkade på ett tillägg till yttrandet om vikten av att en masshushållningsplan snarast beslutas av fullmäktige – något majoriteten röstade nej till.

Vad gäller vårt ärende är det viktigt att komma ihåg att kommunstyrelsen gick emot miljönämnden i och med att de i oktober 2017 överklagade Länsstyrelsen i Örebro läns beslut. Kommunstyrelsen och Länsstyrelsen i Värmlands län är två viktiga parter som är på vår sida.

Inget prövningstillstånd för att ompröva rätt till överklagan!

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt har nu meddelat att de inte lämnar något prövningstillstånd för att ompröva vilka som har rätt att överklaga Länsstyrelsen i Örebro läns beslut. Prövningstillstånd lämnas enbart om det finns skäl att anta annat beslut än vad Mark- och miljödomstolen i Nacka beslutat eller om det finns andra speciella skäl.
Det innebär att endast personer inom 1,5 km från täkten har beviljats rätt att överklaga. Övriga har således inte rätt att överklaga enligt domstolen.

Målet fortsätter nu i Mark- och miljödomstolen i Nacka och förhoppningsvis får vi inom kort besked om nästa steg.
De senaste veckorna har vi haft en del kompletterande skriftväxling med domstolen.
Nästa steg blir sannolikt ett beslut om domstolen kommer hit till Ulvsby och gör syn (besöker täktområdet och dess omnejd) samt håller ett sammanträde (förhandling i målet).

Vi kämpar på med full kraft och energi 🦋🦅!